UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát cắt giảm biên chế

Thời sự
(PL)- UBND TP vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch 206 của Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, UBND TP đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện xây dựng đề án tinh giản biên chế trong bảy năm (2015-2021) và từng năm trình UBND TP phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế.

Cụ thể, TP.HCM sẽ tiến hành rà soát lại bộ máy để kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, UBND quận, huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của đô thị đặc biệt. Những nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả thì chuyển sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

UBND TP yêu cầu trong trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có; phải quản lý chặt chẽ giữ ổn định biên chế của các tổ chức, xã hội nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, UBND TP khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

UBND TP cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ cấp TP đến phường, xã, thị trấn, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Riêng đối với nhiệm vụ của giám đốc Sở Nội vụ, UBND TP cũng yêu cầu cần phải đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức (bao gồm cả tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý); cơ chế đánh giá công chức, viên chức theo nguyên tắc cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý, cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đầu. Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc…

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

bababon

UBND TPHCM chỉ cần tinh gọn lại bộ máy hành chính là có thể cắt giảm được rất nhiều cán bộ sáng cắp ô đi tối cắp ô về. TPHCM cần có quy định một phường có báo nhiêu vị trí cán bộ. Vị trí cán bộ nào phải kiêm nhiệm từ cấp quận xuống phương nếu sở nội vụ xây dựng được cái khung đó trắc chắn sẽ tinh giảm được biên chế.

việt

Nói là giảm biên chế là không chính xác, mà phải nói là giảm cán bộ ngồi nhầm chỗ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM