Trung ương quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thời sự

Trung ương quyết định nhiều nội dung quan trọng

(PL)- Tại hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chủ tịch nước.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khai mạc trọng thể sáng 2-10 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi vào nội dung phiên họp, Trung ương đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, người vừa từ trần lúc 23 giờ ngày 1-10 và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đảng viên cấp cao đi đầu trong gương mẫu

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong nghị trình làm việc năm ngày, Trung ương sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, sẽ quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chủ tịch nước.

Về các đề án được Bộ Chính trị trình lần này, Trung ương sẽ xem xét, quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những năm qua đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gần đây nhất là Quy định 47 của Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng cũng đề cập tới yêu cầu này. Các quy định đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư đánh giá các kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong. Vẫn còn những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao, kiến nghị Trung ương ban hành một quy định mới, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ủy viên Trung ương. Dự thảo quy định này tập trung vào chín nội dung cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Tinh thần là đảng viên cấp cao phải gương mẫu đi đầu, nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống những biểu hiện, hành vi suy thoái.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và các giải pháp đột phá, khả thi trong thời gian tới nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. 

Báo cáo chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tăng trưởng xuất khẩu vẫn dựa chủ yếu vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế chưa cao, kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc.

Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương căn cứ vào thực tế tình hình đất nước và nơi công tác đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo, cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII.

Chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII, Tổng Bí thư cho biết theo thông lệ và kinh nghiệm chuẩn bị các đại hội trước đây, đến Hội nghị Trung ương XIII này, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến thành lập năm tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội.

Các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung (năm 2011) và báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và báo cáo kinh tế-xã hội năm năm; báo cáo về công tác xây dựng Đảng năm năm và báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và báo cáo công tác nhân sự.

Hội nghị Trung ương XIII lần này cũng sẽ đánh giá tổng kết thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Qua đó, Trung ương sẽ xem xét ban hành nghị quyết chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bầu bổ sung nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị Trung ương 8 lần này sẽ xem xét bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời quyết định thi hành kỷ luật cán bộ mà như thông báo của cơ quan kiểm tra Đảng là vì liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

NGHĨA NHÂN - TTXVN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM