Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng đứng đầu

Thời sự
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban.

Theo Quyết định 596/QĐ-TTg, Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (gọi tắt là BCĐ quốc gia) được thành lập với Trưởng ban là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

BCĐ quốc gia có 3 BCĐ liên ngành bao gồm: BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban; BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban; BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban.

Quyết định nêu rõ trong trường hợp Thủ tướng - Trưởng BCĐ quốc gia bận chương trình công tác, Phó Thủ tướng - Trưởng BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ thay mặt Thủ tướng - Trưởng BCĐ quốc gia điều hành công việc chung của BCĐ quốc gia.

BCĐ quốc gia có 4 Ủy viên thường trực gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

BCĐ quốc gia cũng có 8 Ủy viên là lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Đồng thời, BCĐ quốc gia giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ, Thủ tướng phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế.

BCĐ quốc gia cũng có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng tình hình triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng phân công.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký 23-4-2014.

TTH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM