Năm 2013, hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, ngày 12/4/2013 - 06:40

(PL)- Thủ tướng vừa có chỉ thị về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của địa phương phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu. Trước tháng 5-2013 phải hoàn thành các công việc như: Thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận; giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp phải thực hiện từng quý trong năm 2013, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT trước 30-11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trước tháng 6 phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn, cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

QA

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục