Đề xuất mới liên quan đến Căn cước công dân

N.THẢO
N.THẢO
Thứ Bảy, ngày 8/8/2020 - 14:37

(PLO)- Công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Theo Bộ Công an, trong quá trình triển khai dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Bộ thấy có một số khó khăn liên quan đến quy định của Nghị định số 137/2015.


Theo dự thảo Nghị định, các tổ chức, cá nhân có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ viễn thông, cổng thông tin điện tử hoặc bằng văn bản yêu cầu. Ảnh: VÕ PHẠM

Cụ thể, Nghị định chưa có quy định về trách nhiệm cập nhật, khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư của Công an cấp xã để phục vụ công tác quản lý cư trú nói riêng và quản lý dân cư nói chung.

Thứ 2, chưa có quy định về việc cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh (ngoài trường hợp đã đăng ký thường trú và cấp thẻ Căn cước công dân).

Thứ 3, chưa có quy định cụ thể về hình thức khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư qua mạng internet và mạng viễn thông để công dân có thể tự khai thác một số trường thông tin cơ bản của cá nhân phục vụ cho thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… mà không phải thông qua cơ quan nhà nước.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 137/2015 về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân để phù hợp với phương thức quản lý cư trú mới là cần thiết.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định việc xác lập số định danh cá nhân đối với toàn bộ công dân đã đăng ký khai sinh để đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư nói chung và quản lý cư trú nói riêng thông qua CSDLQG về dân cư, tạo thuận lợi cho công dân trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân để khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về việc xác lập lại số định danh cho công dân đã xác định lại giới tính sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Điều này là nhằm bảo đảm giải quyết cho những trường hợp công dân xác định lại giới tính.

Nội dung dự thảo cũng bổ sung hình thức khai thác thông tin của công dân trong CSDLQG về dân cư qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư quy định. Từ đó tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… mà không phải thông qua hình thức bằng văn bản qua cơ quan nhà nước.

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể khai thác bằng các hình thức: (1) Khai thác bằng văn bản yêu cầu, (2) Khai thác thông qua dịch vụ viễn thông, (3) Khai thác qua cổng thông tin điện tử.

Trong đó, các trường thông tin mà công dân được khai thác qua dịch vụ viễn thông và qua cổng thông tin điện tử, gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ; họ, chữ đệm, tên của chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình. 

Toàn văn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015.

N.THẢO

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục