Thảo luận về chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị

Chính trị
(PL)- Ngày 9-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ năm.

 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ đại hội VI đến trước đại hội XII. Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ nghiên cứu báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số báo cáo quan trọng khác.

HP

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM