Thanh tra CAND được tham gia chống tham nhũng

Chính trị
Thanh tra Công an nhân dân (CAND) phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra…

Đây là một phần quy tắc hoạt động được quy định tại Nghị định số 41/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND.

Theo nghị định, trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra trong CAND có trách nhiệm thực hiện và giúp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7.

QA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM