Giải mã thông tin "Mật" đối với việc thi hành kỷ luật của Đảng

Chính trị
Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng và ban hành Quy định về cung cấp thông tin và Quy định về thời gian giải mã thông tin "Mật" đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo TTXVN, ngày 23/3, Bộ Chính trị đã ra Thông báo kết luận số 317-TB/TW về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị kết luận: Sau một năm thực hiện Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư, việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác này, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng và ban hành Quy định về cung cấp thông tin và Quy định về thời gian giải mã thông tin "Mật" đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo PV (CATP)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM