Chưa tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ

Chính trị
(PL)- Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại TP.HCM.

Theo Trưởng Đoàn Nguyễn Thái Hồng, việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ các đơn vị ở TP rất yếu (14/14 sở, ban, ngành; 12/12 quận, huyện; 5/5 phường xã; 5/5 quận huyện và hai trường học báo cáo không tự phát hiện tham nhũng). Việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng ở TP chủ yếu dừng ở các chương trình, kế hoạch. Thành ủy TP đã ra Chương trình hành động nhưng chưa cụ thể hóa, thậm chí UBND TP còn chưa ban hành chương trình hành động Phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của Chính phủ.

Công tác phòng ngừa tham nhũng còn nhiều tồn tại. Mới chỉ có 6/14 người đứng đầu các sở quan tâm đến việc tiếp nhận, xử lý khiếu tố liên quan đến tham nhũng. Theo báo cáo, còn tới năm sở, ban ngành và tám quận, huyện chưa triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời có hình thức xử lý đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc không nộp báo cáo về việc này theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

QUỲNH HOA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM