Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu anh hùng

Chính trị

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu anh hùng

(PL)- Sáng 15-4, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bản tin liên quan

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã đến dự lễ và có bài phát biểu. Chúng tôi xin trích đăng lại một số nội dung quan trọng trong hai bài phát biểu này.

Tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức


Những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam là thành quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát và liên tục hằng ngày, hằng giờ của Trung ương Cục miền Nam, đặc biệt là sự phấn đấu, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, những chiến sĩ - nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng. Họ đến từ mọi miền đất nước, từ nhiều nguồn đào tạo, thuộc nhiều tầng lớp xã hội, kết thành một khối đoàn kết vững mạnh, linh hoạt, sáng tạo với ý chí kiên cường, bất khuất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Tổ quốc giao phó.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen với khó khăn, thách thức. Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế và uy tín Việt Nam ngày càng tăng lên trên trường quốc tế. Nhân dân vững tin vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi ngành tuyên giáo phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác, sâu sát, gắn bó với cơ sở, học tập và phát huy những bài học kinh nghiệm quý trong công tác tư tưởng của các thế hệ đi trước để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về các vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo. Trên tinh thần đó cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư LÊ HỒNG ANH

Gắn bó mật thiết với nhân dân


Tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, nội dung và phương pháp công tác tư tưởng linh hoạt, phong phú, sáng tạo của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã để lại những bài học quý, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 85 năm ngành tuyên giáo của Đảng.

Thế hệ chúng tôi hôm nay xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, nhà báo, văn nghệ sĩ của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã cống hiến công sức, trí tuệ, tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và sự nghiệp tuyên giáo của Đảng nói riêng. Những người làm công tác tuyên giáo hôm nay nguyện phát huy truyền thống, kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang mà các bác, các anh, chị, các đồng chí đã dày công xây đắp.

Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen với khó khăn, thách thức. Ngành tuyên giáo của Đảng có những bước phát triển mới, không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, cán bộ. Điều kiện, phương tiện, môi trường, nguồn lực có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đang đặt ra cho công tác tuyên giáo những đòi hỏi ngày càng cao hơn.

Chúng ta cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của toàn ngành tuyên giáo, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ tuyên giáo cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng, thực hiện tốt vai trò đi trước, mở đường công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
ĐINH THẾ HUYNH

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được thành lập ngày 23-11-1961, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục kiêm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Khi thành lập, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam có khoảng 150 người ở sáu bộ phận: Văn phòng ban (văn thư, điện đài, giao liên, phục vụ, đội bảo vệ vũ trang); thông tấn xã giải phóng; đài phát thanh giải phóng; bộ phận đối ngoại tiếng Anh-Pháp; nhà in Trần Phú và Đoàn văn công giải phóng.

Từ năm 1962 đến tháng 4-1975, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã phát triển lực lượng lên đến 3.700 người với 26 bộ phận chuyên trách.

Ngay từ khi thành lập, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được Đảng giao nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường miền Nam và tham mưu đề xuất với Trung ương Cục miền Nam về chủ trương, đường lối đấu tranh chính trị, ngoại giao trong cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục và rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, các giới, các dân tộc ở miền Nam đứng lên đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM