Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp huyện, xã

Thời sự

Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp huyện, xã

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, trong đó nêu rõ yêu cầu về việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Bản tin liên quan

Nghị quyết yêu cầu các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Tạm dừng bầu, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo

Theo đó, nghị quyết yêu cầu tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi phải sắp xếp cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.


Chỉnh phủ yêu cầu các địa phương khi sắp xếp lại huyện, xã phải bảo đảm lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất, năng lực.

Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, các cơ quan xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và hoàn thành trước ngày 31-12.

Nghị quyết cũng yêu cầu các địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi mới hình thành sau khi sắp xếp. Việc này phải bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Các cơ quan phải xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương.

Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Chậm nhất là 5 năm thực hiện, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở nơi hình thành mới sau khi sắp xếp phải bảo đảm đúng theo quy định.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ có các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phối hợp với địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư.

Các cơ quan Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư.

Ngoài ra, địa phương phải chủ động, rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Chậm nhất 31-5, UBND cấp tỉnh phải đề xuất phương án sắp xếp 

Năm 2020, các địa phương tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Đồng thời sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Năm 2021, các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới. Tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Nghị quyết cũng nêu rõ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần bám sát các nguyên tắc của nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Lưu ý việc sắp xếp những nới có yếu tố đặc thù như: có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt thì UBND cấp tỉnh thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù.

Địa phương phải có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương án, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi xây dựng đề án.

UBND cấp tỉnh xây dựng và trình tỉnh ủy, thành ủy xem xét thống nhất phương án tổng thể sắp xếp các quận huyện, phường xã. Nội dung phương án tổng thể cần nêu được số lượng và danh sách của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp.

Cùng với đó là phương án, kế hoạch, lộ trình, dự trù kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải trình, thuyết minh các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù.

Chậm nhất là ngày 31-5, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét, có ý kiến sau đó mới xây dựng đề án.

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

Hy Vọng

Theo tôi sáp nhập các xã, huyện để giảm bớt số cắn bộ công chức kg cần thiết
Riêng ngành giáo dục thì nên cắt bỏ phòng giáo dục mà tập trung về sở gd quản lí từ MN đến cấp 1.2.3 như vậy sẽ mang lại hiệu quả hơn
Hạn chế vấn đề tiêu cực trong gd
Chính phủ nghiên cứu có nên tồn tại phòng nội vụ kg?
Có thể sở nội vụ đảm nhiệm để tập trung công việc mà có thể hiệu quả công việc cao hơn
Về việc sắp nhập cấp xã cấp huyện nên
Lựa chọn người có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo uy tín với đảng, với dân
Nếu địa phương nào cắn bộ chưa đủ năng lực, phẩm chất đạo đức thì loại ngay, kg vì bất kì lí do nào khác

Đỗ Minh Khang

Theo tôi việc hợp nhất hoá của nhà nước ta là một công cuộc xây dựng đất nước đưa đất nước đi lên một bước tiến mới “ ý thức tự chủ của nhân dân được đẩy cao “
Còn việc tuyển dụng - sử dụng đội ngũ cán bộ công chức viên chức ... đề nghị nhà nước tổ chức tự tranh cử , kết quả được hội đồng nhân dân các cấp đánh giá bằng các bài thu hoạch và thực tế
Riêng đối với ngành giáo dục các cấp 1-2-3 do sở gd cấp tỉnh tổ chức nhằm làm trong sạch ngành giáo dục
Trân trọng cám ơn

Dương đức hạnh

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sáp nhập cấp xã. Tuy nhiên, để sau việc sáp nhập đơn vị hành chính mới giảm điểm biên chế nhưng hoạt động phải có hiệu quả hơn. Nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, việc giáo dục của các trường học nếu gộp bộ máy học sinh đông có thể dẫn đến việc quản lý khó khăn hơn, dân đông nhưng biên chế cán bộ lại giảm xuống thì khó đáp ứng được công việc nhất là bộ phận trực tiếp giải quyết TTHC . Thiết nghỉ Chính phủ cũng phải nghiên cứu đến lĩnh vực này nếu không sẽ có nhiều bất cập nảy sinh. Tỉnh giản biên chế , bộ máy là cần thiết song tinh giản ở bộ phận nào, cơ quan nào thì Chính phủ phải cân nhắc thấu đáo.

Lê khắc trung

Tỉnh nghê an có 3 thi xã .thái hòa ,cửa lò,Hoàng mai .Tỉnh giản nếu sap nhập vào 3 huyện như cu thi tình giản được rất nhiều cán bộ mà không ảnh hưởng đến kinh tế và phát triển .hàng năm tiêt kiêm báo nhiêu ty đồng

Hà văn cừ

Xem xét lai cơ cấu cấp huyện. Đây là cấp trung gian kém hiệu quả nhất

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM