Chi phí tư vấn thiết kế trụ sở làm việc Ngân hàng Nhà nước

Chủ Nhật, ngày 7/9/2014 - 20:27

Bộ Xây dựng trả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Việc thay đổi thiết kế thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Trường hợp được phép thay đổi thiết kế, có thể chọn nhà thầu tư vấn thiết kế khác cho việc thay đổi thiết kế, thì chi phí thiết kế cho các công việc thay đổi này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như phụ lục Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các công việc thay đổi phương án thiết kế mặt đứng, bố trí lại nội thất, sửa đổi bổ sung thiết kế... như nêu tại văn bản số 5815/NHNN-QT được xác định bằng cách lập dự toán như hướng dẫn nêu trên.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

Vì vậy việc tham gia nghiệm thu công trình xây dựng của nhà thầu thiết kế thực hiện theo nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế đã ký kết và yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo Thanh Mai (Báo Xây dựng)


Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục