Ban hành Chỉ thị chuẩn bị tinh giản biên chế

Thời sự

Ban hành Chỉ thị chuẩn bị tinh giản biên chế

(PLO)-Đề án tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015-2021 sẽ trình UBND TP phê duyệt trước ngày 30-11.

Bản tin liên quan

Ngày 25-11, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Chỉ thị 13 về việc tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn TP.

Cụ thể, ông Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015-2021 để trình UBND TP phê duyệt trước ngày 30-11.

Trong đó phải xác định số lượng tinh giản từng năm và tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2014.

Những đơn vị không được phê duyệt và không đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu sẽ không được tuyển dụng mới hoặc tiếp nhận công chức từ các cơ quan khác.


Từ năm 2017 phải chuyển đổi ít nhất 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách TP. Ảnh: LÊ PHI

Trên cơ sở tinh giản biên chế và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, ưu tiên tuyển dụng vào chỉ tiêu biên chế đối với các đối tượng hợp đồng theo chính sách thu hút và Đề án 922 có triển vọng phát triển.

Đối với số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án tinh giản số lượng người làm việc giai đoạn 2015-2021 để trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo đó phải xác định số lượng tinh giản từng năm và tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 tối thiểu đạt 10% so với số lượng người làm việc được giao năm 2015 (trừ các cơ sở giáo dục).

Những đơn vị không được phê duyệt và không đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế thì không được tuyển dụng mới hoặc tiếp nhận viên chức từ các cơ quan khác.

Các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu, từ năm 2017 phải chuyển đổi ít nhất 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách TP.

Đối với đơn vị có nguồn thu cao và ổn định phải đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết các cơ quan chủ quản phải rà soát, điều tiết, cân đối để sử dụng hợp lý, hiệu quả chỉ tiêu và không vượt định mức số lượng người làm việc trên số trường, lớp học. Chỉ xem xét, giao bổ sung số lượng người làm việc khi thành lập mới trường học hoặc tăng lớp học nhưng không thể cân đối, điều tiết được.

Đơn vị sự nghiệp y tế, từ năm 2017 không giao bổ sung số lượng người làm việc, trừ các đơn vị thành lập mới và các đơn vị hoạt động ở địa bàn, lĩnh vực khó khăn, chưa tự cân đối được. Thực hiện tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp y tế công lập để đảm bảo lộ trình tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2018.

Ông Thơ cũng cho biết UBND TP chỉ xem xét, bổ sung chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp hoạt động ở địa bàn, lĩnh vực khó khăn như các đơn vị hoạt động, cung ứng dịch vụ sự nghiệp có tính chất phúc lợi xã hội, phục vụ công cộng nhưng không có nguồn thu hoặc thu khó, không thể huy động được nguồn lực xã hội; các đơn vị được giao nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, công việc bức xúc, nổi cộm.   

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

việt

TP. Đà Nẵng cần phải tránh việc giảm biên chế theo phong trào và hình thức, chắc chắn là nhiều người đến tuổi về hưu, thứ đến là những hợp đồng ngán hạn, và thứ ba là đến các biên chế “gửi” không có đảm bảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM