Bách khoa toàn thư Việt Nam phục vụ phát triển đất nước

Thời sự
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu của việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư đảm bảo yêu cầu là phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, Bách khoa toàn thư phải mang quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước...

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

V.THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM