Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

Pháp luật

Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

(PLO)- Từ ngày 1-1-2021, nhiều luật và bộ luật chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới.

Bản tin liên quan

Tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội

Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định 5 tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Ngoài 5 tiêu chuẩn trên, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 bổ sung quy định phải "Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam".


Ảnh minh họa.

Bổ sung 2 loại văn bản quy phạm pháp luật 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 (ban hành ngày 18-6-2020) đã bổ sung 2 loại văn bản quy phạm pháp luật là:

- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cạnh đó, luật mới quy định không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thời hạn cấp giấy phép xây dựng rút ngắn 

Luật xây dựng sửa đổi 2020 (ban hành ngày 17-6-2020) quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian:

- 20 ngày (quy định hiện hành là 30 ngày) đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời;

- 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn nêu trên.

Quy định mới về lao động

Bộ luật Lao động 2019 đã có nhiều điểm thay đổi về hợp đồng lao động (HĐLĐ).

HĐLĐ phải được giao kết theo một trong 2 loại sau (quy định mới không còn HĐLĐ theo mùa vụ):

+ HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

+ HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng (hiện hành nếu làm việc theo HĐLĐ mùa vụ thì không phải thử việc).

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do.

HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử…

Bổ sung cơ quan giám định

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 đã thêm một tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự là Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao ngoài 3 tổ chức giám định theo quy định hiện hành.

Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.

Luật mới bổ sung quy định liên quan đến việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

+ Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp;

+ Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định có thẩm quyền cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

YẾN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM