Chánh án tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên

Pháp luật

Chánh án tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên

(PLO)- Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm hòa giải viên sau ngày 1-1-2021 và trước ngày 3-1-2021.

Bản tin liên quan

TAND Tối cao vừa ban hành Công văn số 188 quy định về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Theo đó, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 tới đây. Chánh án TAND Tối cao vừa ký ban hành Thông tư số 04/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải viên (HGV). Thông tư này cũng có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Để kịp thời triển khai các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và Thông tư số 04/2020 của TAND Tối cao, chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án TAND cấp huyện và các TAND cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của TAND Tối cao thực hiện ngay một số công việc.


Một phiên hoà giải về hôn nhân ở Trung tâm hoà giải đối thoại giai đoạn thí điểm. Ảnh: N.N

Cụ thể, về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, đối thoại sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị của người có nguyện vọng được bổ nhiệm làm HGV, cần lập danh sách các trường hợp bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại. Đồng thời, lập danh sách các trường hợp không bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại nhưng có nguyện vọng được tập huấn, bồi dưỡng gửi đến TAND cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo TAND Tối cao trước ngày 10-12-2020.

Vụ Tổ chức - Cán bộ (TAND Tối cao) tổng hợp danh sách do TAND cấp tỉnh gửi đến và làm văn bản chuyển Học viện Tòa án để tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, đối thoại. Học viện Tòa án tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ trước ngày 20-12-2020.

Về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm HGV, sau khi các trường hợp được cử đi bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ, tòa án nơi nhận hồ sơ lựa chọn người có đủ điều kiện và có văn bản đề nghị chánh án TAND cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm.

Chánh án TAND cấp tỉnh thành lập hội đồng tư vấn lựa chọn HGV trước ngày 27-12-2020. Hội đồng tư vấn tổ chức họp xem xét, thống nhất và ra nghị quyết lựa chọn người có đủ điều kiện làm HGV trước ngày 30-12-2020.

Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm HGV sau ngày 1-1-2021 và trước ngày 3-1-2021.

Sau khi bổ nhiệm HGV, căn cứ vào số lượng vụ, việc thụ lý trung bình hai năm (năm 2019 và 2020), chánh án TAND cấp huyện có văn bản đề nghị chánh án TAND cấp tỉnh giao số lượng HGV trước ngày 15-3-2021.

Chánh án TAND cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu, đề xuất số lượng HGV của TAND cấp tỉnh và các TAND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý về TAND Tối cao trước ngày 31-3-2021.

Sau khi TAND Tối cao phê duyệt, chánh án TAND cấp tỉnh ban hành quyết định giao số lượng HGV đối với từng tòa án thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp trước ngày 10-4-2021.

TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm HGV theo quy định ngay sau khi được giao số lượng HGV.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện hòa giải, đối thoại, các TAND cấp huyện và các TAND cấp tỉnh chủ động sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất, thực hiện hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Những tòa án đã thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án thì sắp xếp, bố trí phòng hòa giải, đối thoại, phòng làm việc của HGV, chuẩn bị các điều kiện vật chất khác để có thể thực hiện ngay hoạt động hòa giải, đối thoại khi Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án có hiệu lực thi hành.

TAND Tối cao yêu cầu các chánh án TAND cấp huyện và các TAND cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của TAND Tối cao cần khẩn trương triển khai thực hiện theo công văn.

YẾN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM