Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm ở Ủy ban Chứng khoán

Kinh tế
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm có kế hoạch sử dụng khoản kinh phí 45,097 tỷ đồng để xây dựng trụ sở cơ quan…

Bản tin liên quan

Ngày 25/2/2015, Thanh tra Chính phủ đã chính thức thông báo kết luận thanh tra Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Về những tồn tại, yếu kém, kết luận của Thanh tra Chính phủ có nêu: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế còn những tồn tại, hạn chế: phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán còn hẹp, mới bao hàm những nội dung cơ bản nhất, phù hợp với một thể chế thị trường chứng khoán mới hoạt động với các công cụ chứng khoán, các hoạt động giao dịch cũng như hệ thống quản lý đơn giản và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn còn chậm so với quy định của pháp luật.

Trong quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán còn có những tồn tại, hạn chế trong việc chấp thuận tư cách thành viên và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên tại HNX; Việc kiểm tra bát thường đối với HNX, HOSE và VSD theo quy định của Bộ Tài chính chưa được thực hiện; công nợ phải thu khó đòi của Quỹ hỗ trợ thanh toán tại thời điểm 30/6/2013 do VSD quản lý đối với công ty chứng khoán SME là 3,628 tỷ đồng, công ty chứng khoán Tràng An là 3,309 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm có kế hoạch sử dụng khoản kinh phí 45,097 tỷ đồng để xây dựng trụ sở cơ quan; đến ngày 15/9/2013, nợ phí quản lý công ty đại chúng chưa có khả năng thu hồi 4,896 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện 6 gói thầu về công nghệ thông tin còn có khuyết điểm: Hợp đồng giao nhận thầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu các gói thầu không có điều khoản quy định đối tượng bảo hiểm, mức bảo hiểm, thời gian bảo hiểm và trách nhiệm của các bên; Ủy ban Chứng khoán không lập đề cương và dự toán chi tiết trình Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin lập dự toán gói thầu nâng cấp cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán chưa đúng quy định...

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án trình Chính phủ để trình Quốc hội cho phép nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán; xử lý một số vướng mắc trong thực tiễn, trong đó có vướng mắc về thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong điều tra hành chính; xử lý những vướng mắc về thẩm quyền ban hành quy chế, quy định, quy trình của HNX, HOSE, VSD…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền về các khuyết điểm, tồn tại nêu trên.

Ngoài ra, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi nợ phí quản lý công ty đại chúng tồn đọng trên 4,8 tỷ đồng; Có kế hoạch sử dụng khoản kinh phí trên 45 tỷ đồng để xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với Trung Tâm lưu ký chứng khoán, Thanh tra Chính phủ kiến nghị phải xử lý khoản nợ Quỹ hộ trợ thanh toán của SME là 3,6 tỷ đồng và công ty chứng khoán Tràng An là 3,3 tỷ đồng theo đúng quy định khi tiến hành thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký đối với 2 công ty chứng khoán này.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao việc UBCKNN đã chủ động thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất. Thông qua hoạt động thanh kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện các vi phạm của công ty đại chúng, công ty niêm yết về giao dịch chứng khoán; vi phạm chế độ báo cáo của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan; vi phạm về hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN đối với các đơn vị liên quan được tiến hành kịp thời và không có khiếu nại.

Cũng thông qua giám sát một số công ty quản lý quỹ ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với ngân hàng thương mại, UBCKNN đã chủ động thông báo cho ngân hàng nhà nước ban hanh cơ chế, chính sách; thực hiển thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

UNCKNN tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế, bảo đảm phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đã được phê duyệt, đảm bảo tính khả tinh và yêu cầu thực tiễn. Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã tạo lập được hành lang pháp lý, đồng bộ và thống nhất, từng bước loại bỏ những mâu thuẫn, xung đột với các văn bản pháp luật khác có liên quan, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sát của cơ quan quản lý.

UNCKNN đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Công tác giảm sát, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính: Ngoài chương trình thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, UBCKNN đã chủ động thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện các vi phạm của công ty đại chúng, công ty niêm yết về giao dịch chứng khoán; vi phạm chế độ báo cáo của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan; vì phạm về hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm. Công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động của TTCK, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Các tổ chức và cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính đã chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt của UBCKNN và không có khiếu nại.

Thông qua giám sát một công ty quản lý quỹ ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với các ngân hàng thương mại, UBCKNN đã chủ động thông báo cho Ngân hàng Nhà nước; ban hành cơ chế, chính sách; thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Việc quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, TTCK nếu: công tác cấp phép, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chấp thuận những thay đổi liên quan đến hoạt động chứng khoán và TTCK được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và khong bị khiếu nại…/.

Theo PV/VOV.VN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM