5 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Quản lý
(PL)- Từ ngày 24-12, Bộ Công Thương chính thức kết nối thêm năm thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), hoàn thành đúng mục tiêu trong Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa Asean (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Năm thủ tục mới kết nối gồm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; đề nghị chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Các thủ tục tham gia NSW sẽ được cập nhật trên hệ thống thông quan điện tử tập trung và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy với các chứng từ khi làm thủ tục hải quan.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM