Khi nào bắt đầu và kết thúc vận động bầu cử?

Tôi muốn hỏi

Khi nào bắt đầu và kết thúc vận động bầu cử?

Người ứng cử được vận động bầu cử khi nào và có phải họ sẽ được vận động cử tri trong suốt quá trình bỏ phiếu? Họ được vận động bầu cử qua hình thức nào? 

Bản tin liên quan

Mạnh Hùng (hung_manhquan...@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Căn cứ Điều 64, 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND thì thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Như vậy, sau khi công bố danh sách chính thức, những người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND thì họ có quyền vận động bầu cử. Người ứng cử phải chấm dứt vận động bầu cử trước khi cử tri tiến hành bỏ phiếu 24 giờ.

Về hình thức vận động thì ngưới ứng cử được phép vận động dưới hai hình thức sau:

1. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương (nơi mình ứng cử) để trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH và ĐB HĐND.

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng (như trình bày, trả lời phỏng vấn chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH và ĐB HĐND) ở địa phương mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử (nếu có).

Đồng thời, người ứng cử có thể thông qua phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (như trả lời phỏng vấn) theo quy định của luật trên.

KIM PHỤNG ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM