Ai được sử dụng, khai thác hồ sơ viên chức?

Tôi muốn hỏi

Ai được sử dụng, khai thác hồ sơ viên chức?

(PLO) Chỉ có cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức và cơ quan quản lý hồ sơ viên chức mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức.

 

Bản tin liên quan

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Theo đó, thông tư quy định hồ sơ viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ viên chức.

Cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức và cơ quan quản lý hồ sơ viên chức được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức để phục vụ yêu cầu công tác.

Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức, viên chức được nghiên cứu toàn bộ hoặc một phần hồ sơ của mình hoặc đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" của mình. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2019.

HỮU ĐĂNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM