4 điều kiện được nhập khẩu phế liệu

HỮU ĐĂNG
HỮU ĐĂNG
Thứ Bảy, ngày 18/5/2019 - 04:20

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, chỉ có tổ chức, cá nhân trực tiếp (hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy thác) sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất mới được phép nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Khi nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường;

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TN&MT phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2019.

 

HỮU ĐĂNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục