BOT: Cổ tích và thủ đoạn

BOT: Cổ tích và thủ đoạn

(PL)- Trên thế giới, xây dựng hạ tầng đường bộ vốn là lĩnh vực khó thu hút đầu tư tư nhân, do yêu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, rủi ro cao.

Xem thêm